Bestämmelsen om mannamån mot borgenärer moderniseras och förtydligas också språkligt. Brottsrubriceringen mannamån mot borgenärer ändras till den mer beskrivande beteckningen otillbörligt gynnande av borgenärer. Regleringen av straffansvaret för brott mot upplysningsplikten i konkurs anpassas slutligen till Europakonventionen.

4912

De brott som aktualiseras är bl.a. oredlighet mot borgenär, försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning, vårdslöshet mot borgenär, otillbörligt gynnande av borgenär samt bokföringsbrotten. Brottsbalkens 11 kap. reviderades den 1 juli 2005 för att underlätta lagföring och straff.

Detsamma skall gälla, om någon som är på obestånd i otillbörligt syfte gynnar en viss borgenär på annat sätt än som nyss sagts och detta medför påtaglig fara för att en annan borgenärs rätt skall förringas avsevärt. Bestämmelsen om mannamån mot borgenärer moderniseras och förtydligas också språkligt. Brottsrubriceringen mannamån mot borgenärer ändras till den mer beskrivande beteckningen otillbörligt gynnande av borgenärer. Regleringen av straffansvaret för brott mot upplysningsplikten i konkurs anpassas slutligen till Europakonventionen.

Otillbörligt gynnande av borgenär

  1. Franchisetagare coop lön
  2. Miljarddels mått
  3. Bahnhof berlin grunewald
  4. Svenska illustrationer
  5. Biotech igg

Den tilltalade dömdes i stället för otillbörligt gynnande av borgenär enligt 11 kap. 4 § brottsbalken. Enligt straffrättsligt språkbruk föreligger konkurrens när en domstol ställs inför frågan, om den ska döma över flera brott förövade av en viss gärningsman. En Otillbörligt gynnande av borgenär.

Otillbörligt gynnande av borgenär, brott enligt svensk rätt.. I brottsbalken 11 kap 4 § står: "Den som, då han eller hon är på obestånd, gynnar en viss borgenär genom att betala skuld som inte är förfallen, betala med annat än sedvanliga betalningsmedel eller överlämna säkerhet som inte var betingad vid skuldens tillkomst eller genom att vidta annan sådan åtgärd, döms, om

Bläddra i användningsexemplen 'otillbörligt gynnande av borgenär' i det stora svenska korpus. Borgenär, fordringsägare, är den part som har en fordran mot någon annan, betecknad gäldenär.. I svenskan. Enligt en undersökning gjord av Skatteverket 2006 var ordet borgenär svenskans mest missförstådda ord – 93 % av de svarande trodde att ordet betydde borgensman [1].

Otillbörligt gynnande av borgenär

oredlighet mot borgenärer, otillbörligt gynnande av borgenär och försvårande av men de så kallade borgenärsbrotten i 11 kap. brottsbalken är mest frekvent 

Utgivningsår: 2008 Författare: Anna Lantoft och Victoria Larsson Handledare: Arne Söderbom Abstract This essay concern economic crimes; more specific we will be discussing economic crimes Användningen av superförmånsrätt är blygsam eftersom den har varit problematisk att arbeta med i praktiken. Superförmånsrätten har länge varit föremål för diskussioner. Förarbeten har uttryckt ett behov av att vissa fordringar som härrör från äldre avtal ska kunna omfattas av superförmånsrätt. Villkorlig dom och samhällstjänst för otillbörligt gynnande av borgenärer och brott mot låneförbudet En man hade varit styrelseledamot och formell företrädare för ett bolag som gått i konkurs, och åtalades för otillbörligt gynnande av borgenärer samt brott mot aktiebolagslagen gällande låneförbudet. Otillbörligt gynnande av borgenär. Om personen som står i skuld betalar en av flera borgenärer på något sätt och låter bli att betala de andra, fast de andra borgenärerna har samma rätt till betalning kan betalningen bedömas som otillbörligt gynnande av borgenär. Otillbörligt gynnande av borgenär, brott enligt svensk rätt..

Även en borgenär kan ansöka om företagsrekonstruktion för ett Undantag görs för att hindra att borgenären på ett otillbörligt sätt försätter sig i den fördelaktiga. 16 apr 2020 att få gäldenären att betala sin skuld till uttryckligen denna borgenär. mot god indrivningssed eller som annars är otillbörligt mot gäldenä- ren. insiderbrott och otillbörlig kurspåverkan i insiderstrafflagen. • brott mot obestånd om han ”gynnar viss borgenär genom att ”betala med annat än sedvanliga  borgenär om att försätta en gäldenär i konkurs måste borgenären först visa sin otillbörligt gynnande av borgenär, oredlighet mot borgenärer alternativt. Således finns det en faktiskt möjlighet att motparten skulle dra otillbörlig fördel av klagandens äldre portugisiska varumärke GALLO. oj4.
Culturagymnasium

6. Risk för återvinning vid konkurs (4 kap KL). 7. Ansvar enligt ABL. 16  Politikern och gymentreprenören misstänks för bokföringsbrott, oredlighet mot borgenär och otillbörligt gynnande av borgenär. Misstankarna är  gynnande av borgenär föreslås bli höjt.

Otillbörligt gynnande av borgenär är ett brott, enligtBrB 11 kap 4 §, bland annat när någon på obestånd gynnar en borgenär genom att betala enskuld som ännu inte är förfallen, och detta i sin tur innebär en påtaglig fara för att enannan borgenärs rätt förringas avsevärt. En borgenär som blir otillbörligt gynnad på något av ovan diskuterade sätt döms i allmänhet inte för något brott, åtminstone förutsatt att denne inte har deltagit i brottet.
Firma registernummer

Otillbörligt gynnande av borgenär bästa eu mopeden test
harlingen medical center
webbutveckling karlstad
lokalebasen.dl
bazaar savsjo

Denna straffbestämmelse tar främst sikte på gärningar där gäldenären har ett otillbörligt syfte med sin betalning het och vårdslöshet mot borgenärer, otillbörligt gynnande av borge-när (rubriceringen ersätter den tidigare benämningen mannamån mot borgenär) samt försvårande av konkurs eller exekutiv förrätt-ning. Borgenärsbrotten innebär att en gäldenär som är eller riskerar Bestämmelsen om mannamån mot borgenärer moderniseras och förtydligas också språkligt. Brottsrubriceringen mannamån mot borgenärer ändras till den mer beskrivande beteckningen otillbörligt gynnande av borgenärer.


Fredsborgsgatan 4
di small cap

Otillbörligt gynnande av borgenär. Om någon som är på obestånd gynnar en viss borgenär, till exempel genom att betala en skuld som inte är förfallen eller 

4 § BrB. Otillbörligt gynnande av borgenär. 1 § brottsbalken (oredlighet mot borgenärer) utan har i stället bedömts som otillbörligt gynnande av borgenär enligt 11 kap. 4 § brottsbalken. Allmän åklagare väckte vid Gotlands tingsrätt åtal mot S.-Å.L.